ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว

การผลิตข้าว

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ กรกฎาคม 2561
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2561/62 2560/61 2559/60 Δ %
จีน 142.2 145.99 144.85 -2.60
อินเดีย 109 110 106.5 -0.91
อินโดนีเซีย 37.3 37 37.15 0.81
บังคลาเทศ 34.7 32.65 34.58 6.28
เวียดนาม 29.07 28.58 27.86 1.71
ไทย 21.2 20.37 18.6 4.07
เมียนมาร์ 13.4 13.2 12.4 1.52
ฟิลิปปินส์ 12.35 12.3 11.5 0.41
กัมพูชา 5.5 5.4 4.95 1.85
ปากีสถาน 7.4 7.5 6.8 -1.33
สหรัฐฯ 6.76 5.66 7.12 19.43
ไนจีเรีย 3.78 3.78 2.7 0.00
อิหร่าน 1.7 1.72 0 -1.16
โกตดิวัวร์ 1.45 1.33 0 9.02
อื่นๆ 61.99 62.75 66.53 -1.21
รวม 487.8 488.23 481.54 -0.09

หมายเหตุ : ืn/a

การบริโภค

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ กรกฎาคม 2561
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2561/62 2560/61 2559/60 Δ %
จีน 144 142.7 143.5 0.91
อินเดีย 98 97.35 96 0.67
อินโดนีเซีย 38.2 38 37.6 0.53
บังคลาเทศ 35.6 35.2 35 1.14
เวียดนาม 22.4 22 22.7 1.82
ไทย 10.2 11.17 11 -8.68
เมียนมาร์ 9.9 9.9 10.8 0.00
ฟิลิปปินส์ 13.4 13.2 12.9 1.52
กัมพูชา 4.2 4.1 3.73 2.44
ปากีสถาน 3.3 3.4 2.9 -2.94
สหรัฐฯ 4.06 3.81 4.19 6.56
ไนจีเรีย 6.9 6.7 5.1 2.99
อิหร่าน 3.15 3.15 2.9 0.00
โกตดิวัวร์ 3 2.9 0 3.45
อื่นๆ 91.6 87.61 90.35 4.55
รวม 487.91 481.19 478.67 1.40

หมายเหตุ : ืn/a

การส่งออก

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ กรกฎาคม 2561
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2561/62 2560/61 2559/60 Δ %
จีน 1.8 1.6 0.5 12.50
อินเดีย 12.5 13.2 10 -5.30
อินโดนีเซีย 0.002 0.002 0 0.00
เวียดนาม 7 6.8 5.6 2.94
ไทย 11 10.5 10 4.76
เมียนมาร์ 3.5 3.5 1.6 0.00
กัมพูชา 1.3 1.25 1.2 4.00
ปากีสถาน 4.2 4 4 5.00
สหรัฐฯ 3.3 3.15 3.55 4.76
โกตดิวัวร์ 0.03 0.03 0 0.00
อื่นๆ 4.748 4.874 4.87 -2.59
รวม 49.38 48.91 41.32 0.96

หมายเหตุ : ืn/a

การนำเข้า

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ กรกฎาคม 2561
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2561/62 2560/61 2559/60 Δ %
จีน 5.5 5.5 5 0.00
อินโดนีเซีย 1.2 1.8 0.5 -33.33
บังคลาเทศ 1.1 1.8 0.6 -38.89
เวียดนาม 0.4 0.4 0.3 0.00
ไทย 0.25 0.25 0 0.00
เมียนมาร์ 0.01 0.01 0 0.00
ฟิลิปปินส์ 1.1 1.4 1.4 -21.43
กัมพูชา 0.02 0.02 0 0.00
สหรัฐฯ 0.86 0.82 0.75 4.88
ไนจีเรีย 3.3 2.6 2.1 26.92
อิหร่าน 1.4 1.3 1.05 7.69
โกตดิวัวร์ 1.65 1.5 1.35 10.00
อื่นๆ 32.59 31.51 28.27 3.43
รวม 49.38 48.91 41.32 0.96

หมายเหตุ : ืn/a

สต็อกข้าว

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ กรกฎาคม 2561
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2561/62 2560/61 2559/60 Δ %
จีน 95.99 93.99 69.59 2.13
อินเดีย 18.9 20 18.9 -5.50
อินโดนีเซีย 4.21 3.7 6.25 13.78
บังคลาเทศ 1.6 1.89 0 -15.34
เวียดนาม 1.28 1.15 1.32 11.30
ไทย 3.44 3.19 6.25 7.84
เมียนมาร์ 0.37 0.36 0 2.78
ฟิลิปปินส์ 2.55 2.5 1.41 2.00
กัมพูชา 0.46 0.44 0 4.55
ปากีสถาน 1.37 1.47 0 -6.80
สหรัฐฯ 1.34 1.09 1.53 22.94
ไนจีเรีย 0.82 0.94 0 -12.77
อิหร่าน 0.37 0.42 0 -11.90
โกตดิวัวร์ 0.29 0.27 0 7.41
อื่นๆ 10.76 12.4 13.31 -13.23
รวม 143.75 143.81 118.56 -0.04

หมายเหตุ : ืn/a