ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว

การผลิตข้าว

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ มิถุนายน 2562
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2562/63 2561/62 2560/61 Δ %
จีน 146.00 143.58 145.99 1.69
อินเดีย 115.00 111.00 110 3.60
อินโดนีเซีย 37.40 37.30 37 0.27
บังคลาเทศ 35.30 34.50 32.65 2.32
เวียดนาม 28.00 29.07 28.58 -3.68
ไทย 20.90 20.70 20.37 0.97
เมียนมาร์ 13.30 13.12 13.2 1.37
ฟิลิปปินส์ 12.20 12.15 12.3 0.41
กัมพูชา 5.69 5.50 5.4 3.45
ปากีสถาน 7.50 7.40 7.5 1.35
สหรัฐฯ 6.29 6.93 5.66 -9.24
ไนจีเรีย 4.90 4.79 3.78 2.30
อิหร่าน 1.99 1.70 1.72 17.06
โกตดิวัวร์ 1.40 1.45 1.33 -3.45
อื่นๆ 61.75 61.95 62.75 -0.32
รวม 497.62 491.14 488.23 1.32

หมายเหตุ : ืn/a

การบริโภค

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ มิถุนายน 2562
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2562/63 2561/62 2560/61 Δ %
จีน 144.70 142.78 142.7 1.34
อินเดีย 102.00 100.00 97.35 2.00
อินโดนีเซีย 38.00 38.10 38 -0.26
บังคลาเทศ 35.70 35.20 35.2 1.42
เวียดนาม 22.00 22.20 22 -0.90
ไทย 10.90 10.50 11.17 3.81
เมียนมาร์ 10.50 10.20 9.9 2.94
ฟิลิปปินส์ 14.45 13.50 13.2 7.04
กัมพูชา 4.40 4.20 4.1 4.76
ปากีสถาน 3.60 3.25 3.4 10.77
สหรัฐฯ 4.22 4.22 3.81 0.00
ไนจีเรีย 7.30 7.40 6.7 -1.35
อิหร่าน 3.30 3.15 3.15 4.76
โกตดิวัวร์ 2.85 2.80 2.9 1.79
อื่นๆ 89.30 89.21 87.61 0.10
รวม 493.22 486.71 481.19 1.34

หมายเหตุ : ืn/a

การส่งออก

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ มิถุนายน 2562
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2562/63 2561/62 2560/61 Δ %
จีน 3.30 1.80 1.6 83.33
อินเดีย 12.00 12.50 13.2 -4.00
อินโดนีเซีย 0.50 0.02 0.002 2,400.00
บังคลาเทศ 0.00 0.00 0.004 0.00
เวียดนาม 6.50 7.00 6.8 -7.14
ไทย 10.00 10.30 10.5 -2.91
เมียนมาร์ 2.60 3.00 3.5 -13.33
ฟิลิปปินส์ 0.00 0.00 - 0.00
กัมพูชา 1.30 1.30 1.25 0.00
ปากีสถาน 4.00 4.25 4 -5.88
สหรัฐฯ 3.17 3.14 3.15 0.96
ไนจีเรีย 0.00 0.00 - 0.00
อิหร่าน 0.00 0.00 - 0.00
โกตดิวัวร์ 0.10 0.09 0.03 11.11
อื่นๆ 3.71 4.70 4.874 -21.06
รวม 47.18 48.10 48.91 -1.91

หมายเหตุ : ืn/a

การนำเข้า

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ มิถุนายน 2562
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2562/63 2561/62 2560/61 Δ %
จีน 3.50 5.00 5.5 -30.00
อินเดีย 0.00 0.00 - 0.00
อินโดนีเซีย 0.00 0.80 1.8 -100.00
บังคลาเทศ 0.10 0.80 1.8 -87.50
เวียดนาม 0.40 0.40 0.4 0.00
ไทย 0.25 0.25 0.25 0.00
เมียนมาร์ 0.01 0.01 0.01 0.00
ฟิลิปปินส์ 2.70 1.80 1.4 50.00
กัมพูชา 0.02 0.02 0.02 0.00
ปากีสถาน 0.00 0.00 - 0.00
สหรัฐฯ 0.93 0.90 0.82 3.33
ไนจีเรีย 2.40 2.40 2.6 0.00
อิหร่าน 1.15 1.40 1.3 -17.86
โกตดิวัวร์ 1.60 1.45 1.5 10.34
อื่นๆ 31.39 30.03 31.51 4.53
รวม 44.45 45.26 48.91 -1.79

หมายเหตุ : ืn/a

สต็อกข้าว

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ มิถุนายน 2562
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2562/63 2561/62 2560/61 Δ %
จีน 116.00 113.00 93.99 2.65
อินเดีย 26.00 21.10 20 23.22
อินโดนีเซีย 3.56 4.06 3.7 -12.32
บังคลาเทศ 1.24 1.60 1.89 -22.50
เวียดนาม 1.04 1.41 1.15 -26.24
ไทย 3.62 3.31 3.19 9.37
เมียนมาร์ 1.08 0.79 0.36 36.71
ฟิลิปปินส์ 3.84 2.74 2.5 40.15
กัมพูชา 0.51 0.46 0.44 10.87
ปากีสถาน 1.22 1.22 1.47 0.00
สหรัฐฯ 1.64 1.40 1.09 17.14
ไนจีเรีย 1.09 1.09 0.94 0.00
อิหร่าน 0.43 0.37 0.42 16.22
โกตดิวัวร์ 0.53 0.51 0.27 3.92
อื่นๆ 10.07 10.19 12.4 -1.18
รวม 171.87 163.25 143.81 5.28

หมายเหตุ : ืn/a