ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว

การผลิตข้าว

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ มกราคม 2561
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2560/61 2559/60 2558/59 Δ %
จีน 146.00 144.85 145.77 0.79
อินเดีย 107.50 106.5 104.32 0.94
อินโดนีเซีย 37.00 37.15 36.2 -0.40
บังคลาเทศ 33.00 34.58 34.5 -4.57
เวียดนาม 42.23 27.86 27.46 51.58
ไทย 20.40 18.6 15.8 9.68
ฟิลิปปินส์ 11.97 11.5 11.35 4.09
กัมพูชา 5.00 4.95 4.71 1.01
ปากีสถาน 7.20 6.8 5.88
สหรัฐฯ 5.66 7.12 -20.51
ไนจีเรีย 3.65 2.7 35.19
อื่นๆ 65.09 66.53 -2.16
รวม 484.71 481.54 79.78 0.66

หมายเหตุ : -

การบริโภค

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ มกราคม 2561
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2560/61 2559/60 2558/59 Δ %
จีน 142.45 143.5 144 -0.73
อินเดีย 97.75 96 94.02 1.82
อินโดนีเซีย 37.30 37.6 38 -0.80
บังคลาเทศ 35.20 35 35.1 0.57
เวียดนาม 22.30 22.7 22 -1.76
ไทย 11.50 11 9.8 4.55
เมียนมาร์ 10.20 10.8 10.7 -5.56
ฟิลิปปินส์ 11.50 12.9 13.2 -10.85
กัมพูชา 3.75 3.73 3.65 0.54
สหรัฐฯ 3.81 4.19 -9.07
ไนจีเรีย 12.90 5.1 152.94
อื่นๆ 93.09 90.35 3.03
รวม 481.75 478.67 100.63 0.64

หมายเหตุ : -

การส่งออก

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ มกราคม 2561
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2560/61 2559/60 2558/59 Δ %
จีน 1.50 0.5 200.00
อินเดีย 12.00 10 10.5 20.00
เวียดนาม 6.50 5.6 5.4 16.07
ไทย 10.20 10 9.2 2.00
เมียนมาร์ 3.00 1.6 1.4 87.50
กัมพูชา 1.25 1.2 1 4.17
ปากีสถาน 3.80 4 4.2 -5.00
สหรัฐฯ 3.30 3.55 3.45 -7.04
อื่นๆ 4.69 4.87 -3.70
รวม 46.24 41.32 5.22 11.91

หมายเหตุ : -

การนำเข้า

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ มกราคม 2561
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2560/61 2559/60 2558/59 Δ %
จีน 5.25 5 4.8 5.00
บังคลาเทศ 1.60 0.6 166.67
ฟิลิปปินส์ 1.30 1.4 1.1 -7.14
สหรัฐฯ 0.78 0.75 0.77 4.00
อิหร่าน 1.30 1.05 23.81
โกตดิวัวร์ 1.50 1.35 1.25 11.11
อื่นๆ 34.52 28.27 1 22.11
รวม 46.24 41.32 28.25 11.91

หมายเหตุ : -

สต็อกข้าว

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ มกราคม 2561
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2560/61 2559/60 2558/59 Δ %
จีน 94.00 69.59 63.74 35.08
อินเดีย 18.30 18.9 17.8 -3.17
อินโดนีเซีย 3.42 6.25 3.51 -45.28
ไทย 3.80 6.25 7.87 -39.20
ฟิลิปปินส์ 2.37 1.41 1.96 68.09
สหรัฐฯ 0.93 1.53 1.48 -39.22
อื่นๆ 18.26 13.31 37.19
รวม 141.07 118.56 19.24 18.99

หมายเหตุ : -