ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว

การผลิตข้าว

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ ธันวาคม 2562
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2562/63 2561/62 2560/61 Δ %
จีน 146.73 143.58 145.99 2.19
อินเดีย 115.00 111.00 110 3.60
อินโดนีเซีย 36.50 37.30 37 -2.14
บังคลาเทศ 35.50 34.50 32.65 2.90
เวียดนาม 28.30 29.07 28.58 -2.65
ไทย 20.50 20.70 20.37 -0.97
เมียนมาร์ 13.30 13.12 13.2 1.37
ฟิลิปปินส์ 12.00 12.15 12.3 -1.23
กัมพูชา 5.69 5.50 5.4 3.45
ปากีสถาน 7.50 7.40 7.5 1.35
สหรัฐฯ 5.97 6.93 5.66 -13.85
ไนจีเรีย 4.90 4.79 3.78 2.30
อิหร่าน 1.99 1.70 1.72 17.06
โกตดิวัวร์ 1.40 1.45 1.33 -3.45
อื่นๆ 63.12 61.95 62.75 1.89
รวม 498.40 491.14 488.23 1.48

หมายเหตุ : ืn/a

การบริโภค

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ ธันวาคม 2562
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2562/63 2561/62 2560/61 Δ %
จีน 143.00 142.78 142.7 0.15
อินเดีย 102.00 100.00 97.35 2.00
อินโดนีเซีย 38.10 38.10 38 0.00
บังคลาเทศ 35.70 35.20 35.2 1.42
เวียดนาม 21.50 22.20 22 -3.15
ไทย 11.50 10.50 11.17 9.52
เมียนมาร์ 10.55 10.20 9.9 3.43
ฟิลิปปินส์ 14.40 13.50 13.2 6.67
กัมพูชา 4.30 4.20 4.1 2.38
ปากีสถาน 3.55 3.25 3.4 9.23
สหรัฐฯ 4.16 4.22 3.81 -1.42
ไนจีเรีย 7.00 7.40 6.7 -5.41
อิหร่าน 3.30 3.15 3.15 4.76
โกตดิวัวร์ 2.65 2.80 2.9 -5.36
อื่นๆ 89.96 89.21 87.61 0.84
รวม 491.67 486.71 481.19 1.02

หมายเหตุ : ืn/a

การส่งออก

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ ธันวาคม 2562
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2562/63 2561/62 2560/61 Δ %
จีน 3.30 1.80 1.6 83.33
อินเดีย 11.50 12.50 13.2 -8.00
อินโดนีเซีย 0.00 0.02 0.002 -100.00
บังคลาเทศ 0.00 0.00 0.004 0.00
เวียดนาม 7.00 7.00 6.8 0.00
ไทย 8.40 10.30 10.5 -18.45
เมียนมาร์ 2.60 3.00 3.5 -13.33
ฟิลิปปินส์ 0.00 0.00 - 0.00
กัมพูชา 1.40 1.30 1.25 7.69
ปากีสถาน 4.00 4.25 4 -5.88
สหรัฐฯ 3.10 3.14 3.15 -1.27
ไนจีเรีย 0.00 0.00 - 0.00
อิหร่าน 0.00 0.00 - 0.00
โกตดิวัวร์ 0.10 0.09 0.03 11.11
อื่นๆ 4.26 4.70 4.874 -9.36
รวม 45.67 48.10 48.91 -5.05

หมายเหตุ : ืn/a

การนำเข้า

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ ธันวาคม 2562
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2562/63 2561/62 2560/61 Δ %
จีน 2.40 5.00 5.5 -52.00
อินเดีย 0.00 0.00 - 0.00
อินโดนีเซีย 1.40 0.80 1.8 75.00
บังคลาเทศ 0.10 0.80 1.8 -87.50
เวียดนาม 0.40 0.40 0.4 0.00
ไทย 0.25 0.25 0.25 0.00
เมียนมาร์ 0.01 0.01 0.01 0.00
ฟิลิปปินส์ 2.70 1.80 1.4 50.00
กัมพูชา 0.02 0.02 0.02 0.00
ปากีสถาน 0.00 0.00 - 0.00
สหรัฐฯ 0.94 0.90 0.82 4.44
ไนจีเรีย 1.80 2.40 2.6 -25.00
อิหร่าน 1.15 1.40 1.3 -17.86
โกตดิวัวร์ 1.35 1.45 1.5 -6.90
อื่นๆ 31.00 30.03 31.51 3.23
รวม 43.52 45.26 48.91 -3.84

หมายเหตุ : ืn/a

สต็อกข้าว

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ ธันวาคม 2562
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2562/63 2561/62 2560/61 Δ %
จีน 117.38 113.00 93.99 3.88
อินเดีย 29.52 21.10 20 39.91
อินโดนีเซีย 3.06 4.06 3.7 -24.63
บังคลาเทศ 1.44 1.60 1.89 -10.00
เวียดนาม 1.20 1.41 1.15 -14.89
ไทย 4.55 3.31 3.19 37.46
เมียนมาร์ 1.26 0.79 0.36 59.49
ฟิลิปปินส์ 3.79 2.74 2.5 38.32
กัมพูชา 0.56 0.46 0.44 21.74
ปากีสถาน 1.22 1.22 1.47 0.00
สหรัฐฯ 1.08 1.40 1.09 -22.86
ไนจีเรีย 1.08 1.09 0.94 -0.92
อิหร่าน 0.43 0.37 0.42 16.22
โกตดิวัวร์ 0.43 0.51 0.27 -15.69
อื่นๆ 10.80 10.19 12.4 5.99
รวม 177.80 163.25 143.81 8.91

หมายเหตุ : ืn/a