ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว

การส่งออกข้าวของไทยแยกตามชนิดข้าว ปีที่ : 2562 (มกราคม - มิถุนายน)

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมศุลกากร
หน่วย : ล้านตัน


ชนิดข้าวปริมาณการส่งออกข้าวสัดส่วน (%)ประเทศนำเข้าข้าวที่สำคัญ

หมายเหตุ : ืn/a