ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว

ข้อมูลปริมาณและร้อยละเนื้อที่ปลูก ผลผลิต ข้าวนาปี (รายเดือน) : ปี 2560

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปริมาณและร้อยละเนื้อที่ปลูก ระดับประเทศ

เดือนปริมาณเนื้อที่ปลูก (ไร่)ร้อยละเนื้อที่ปลูก
พ.ค.15,654,41126.55
มิ.ย.18,578,92431.51
ก.ค.13,820,69323.44
ส.ค.7,270,01512.33
ก.ย.2,081,3593.53
ต.ค.1,137,9671.93
พ.ย.200,4710.34
ธ.ค.82,5470.14
ม.ค.112,0280.19
ก.พ.23,5850.04
มี.ค.
เม.ย.
รวม58,962,000100.00

หมายเหตุ : ปี 2560 (ปีเพาะปลูก 2560/61) : ข้อมูลพยากรณ์ (เดือนธันวาคม 2560)


ปริมาณและร้อยละผลผลิตจากการเก็บเกี่ยว ระดับประเทศ

เดือนปริมาณผลผลิต (ตัน)ร้อยละผลผลิต
ส.ค.761,9353.16
ก.ย.1,528,3876.35
ต.ค.2,074,5988.62
พ.ย.15,038,68562.48
ธ.ค.3,286,96513.65
ม.ค.878,9663.65
ก.พ.332,1921.38
มี.ค.77,9520.32
เม.ย.94,6750.39
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
รวม24,074,355100.00

หมายเหตุ : ปี 2560 (ปีเพาะปลูก 2560/61) : ข้อมูลพยากรณ์ (เดือนธันวาคม 2560)