ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว

ข้อมูลปริมาณและร้อยละเนื้อที่ปลูก ผลผลิต ข้าวนาปรัง (รายเดือน) : ปี 2560

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปริมาณและร้อยละเนื้อที่ปลูก ระดับประเทศ

เดือนปริมาณเนื้อที่ปลูก (ไร่)ร้อยละเนื้อที่ปลูก
พ.ย.2,568,21421.54
ธ.ค.3,619,82330.36
ม.ค.2,879,40424.15
ก.พ.1,270,99210.66
มี.ค.714,1885.99
เม.พ.647,4195.43
พ.ค.139,4991.17
มิ.ย.83,4610.70
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
รวม11,923,000100.00

หมายเหตุ : ปี 2561 (ปีเพาะปลูก 2560/61) : ข้อมูลพยากรณ์ (เดือนธันวาคม 2560)


ปริมาณและร้อยละผลผลิตจากการเก็บเกี่ยว ระดับประเทศ

เดือนปริมาณผลผลิต (ตัน)ร้อยละผลผลิต
ก.พ.828,22110.38
มี.ค.2,370,56229.71
เม.พ.2,272,41928.48
พ.ค.1,241,53315.56
มิ.ย.525,0186.58
ก.ค.414,9085.20
ส.ค.192,2942.41
ก.ย.98,9401.24
ต.ค.35,1080.44
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
รวม7,979,003100.00

หมายเหตุ : ปี 2561 (ปีเพาะปลูก 2560/61) : ข้อมูลพยากรณ์ (เดือนธันวาคม 2560)