ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว

ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนา ข้อมูล ณ วันที่ : 21 มกราคม 2559

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : อ.บางปะหัน จ.อยุธยา ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2559 โดยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย (กรณีข้าวไวแสง)
ลำดับรายการค่าใช้จ่าย
(บาท/ไร่)
ขั้นตอนการเตรียมดิน
1ค่าเช่านา (ต่อไร่ต่อการทำนาหนึ่งรอบ)500
2ค่ายาฉีดหัวคันนา50
3สูบน้ำใส่นา ค่าเชื้อเพลิงดีเซล-เบนซิน300
4ไถ-ปั่น300
5ตีดิน/ลูบเรียบ/ชักร่อง350
6ค่าแรง
- หว่านเมล็ดพันธุ์60
- ฉีดยาคุมหน้าเทือก (3 วัน)60
- ฉีดยาคุมฆ่า (8-10 วัน)60
7ข้าวปลูกอัตรา 2.5 ถัง (ถังละ 160 บาท)400
8ค่ายาคุมหน้าเลน/ยาคุมฆ่าหญ้า/ยาฆ่าแมลง300
รวม2,380
ขั้นตอนการบำรุงรักษา
9วิดน้ำใส่หลังจากฉีดยาฆ่าหญ้า 8-12 วัน
ฉีดยากำจัดแมลงศัตรูพืชระยะ 15-20 วัน
- ค่ายา200
- ค่าแรง60
10ใส่ปุ๋ย ระยะที่ 1 18-25 วัน (สูตร 46-0-0 และ 16-20-0 อัตรา 1/3)
- ค่าปุ๋ย ครึ่งลูก (หว่านรอบแรก)300
- ค่าแรง50
11ฉีดยากำจัดแมลง ยาบำรุง (ฮอร์โมน) และเชื้อบิวท์วาเรีย
อายุข้าว 35-40 วัน
- ค่ายา250
- ค่าแรง60
12ใส่ปุ๋ย ระยะที่ 2 50-60 วัน (สูตร 16-20-0)
- ค่าปุ๋ย ครึ่งลูก (หว่านรอบที่สอง)300
- ค่าแรง50
13ฉีดยากำจัดแมลง (เพลี้ยกระโดด) ยาบำรุง และเชื้อราโรคพืช
อายุข้าว 70-80 วัน
- ค่ายา300
- ค่าแรง60
14ฉีดยากำจัดแมลง ยาบำรุง และเชื้อราโรคพืช อายุข้าว 90 วัน
- ค่ายา300
- ค่าแรง60
รวม1,990
ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว เมื่ออายุ 115-120 วัน
15ค่ารถเกี่ยว450
16ค่ารถรองข้าวไปโรงสี (ต่อตัน)200
รวม650
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด5,020
17กรณีมีแมลง/โรคระบาด/ภัยธรรมชาติ ต้นทุนการผลิตจะเพิ่มขึ้น500
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 5,520
ต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่ของชาวนา เท่ากับ 5,020 - 5,520 บาท (เฉลี่ย 5,270 บาท/ไร่)

หมายเหตุ : กรณีผลผลิตไม่ถึง 1 ตัน/ไร่ กำไรจะน้อยลง