ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้อมูล ณ ปีที่ : 2559/60

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมการค้าภายในรวบรวมข้อมูล
มาตรการโครงการ/การดำเนินการหน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. มาตรการด้านการผลิตลดค่าปุ๋ยเคมี ลดลงอีกร้อยละ 8.63 – 15.03 และยาปราบศัตรูพืช ลดลงอีกร้อยละ 5 – 15.33กระทรวงพาณิชย์
ลดค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ลดลงอีก กก.ละ 1 บาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลดค่าบริการรถเกี่ยวนวดข้าว กระทรวงพาณิชย์
ลดค่าเช่าที่นา กระทรวงพาณิชย์
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ในพื้นที่ 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน (เชียงราย, พะเยา) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 โดยปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. มาตรการสนับสนุนแหล่งเงินทุนโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 12,500 ล้านบาท (เดิม 20,000 ล้านบาท) ชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี ไม่เกิน 12 เดือนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี วงเงิน ไม่เกินรายละ 80,000 บาท (เดิม 50,000 บาท) ไม่เกิน 6 เดือนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โครงการสนับสนุนเงินทุนด้านการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ หรือ 10,000 บาท ต่อครัวเรือนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โครงการพักชำระหนี้เงินต้นให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นเวลา 2 ปี และลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรร้อยละ 3 ต่อปีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ 1 ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. มาตรการส่งเสริมการตลาดโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ให้สินเชื่อเกษตรกรเก็บข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว และค่าฝากเก็บ 1,500 บาท/ตันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก
โรงสีเก็บสต็อก 2-6 เดือน ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ตามวงเงินกู้ยืม
กระทรวงพาณิชย์
โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ในพื้นที่แหล่งผลิตที่สำคัญ 56 จังหวัด ประมาณ 125 ครั้ง กระทรวงพาณิชย์
4. มาตรการมีส่วนร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี โดยมีเบี้ยประกันไร่ละ 100 บาท รัฐบาลอุดหนุน 60 บาท เกษตรกรจ่ายสมทบ 40 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรประกอบด้วย 5 ส่วน คือ การกำหนดอุปสงค์อุปทาน แผนปฏิบัติงานช่วงการผลิต ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว การตลาดในประเทศ และการตลาดต่างประเทศบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
การตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน
1) คณะอนุกรรมการกำกับติดตามแผนฯ กำกับดูแลและติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวทั้งนาปีและนาปรัง
2) คณะทำงานติดตามแผนฯ มีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ 28 ชุด ติดตามในระดับพื้นที่จังหวัด

หมายเหตุ : -