ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลราคาข้าวโลกและข้าวไทย

ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่ - นาเฉลี่ยระดับประเทศ ข้อมูล ณ เดือน : ธันวาคม 2560

ข้อมูลย้อนหลัง :

ทั้งประเทศ

แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่วย : บาท/ตัน


ชนิดข้าว
ทั้งประเทศ
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4สัปดาห์ที่ 5เฉลี่ย
ข้าวนาปีชั้น 1000000
ข้าวนาปีชั้น 2000000
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ1163612007121891241712303
ข้าวนาปี 5%000000
ข้าวนาปี 10%000000
ข้าวนาปี 15%000000
ข้าวนาปี 25%000000
ข้าวเหนียวนาปียาว96109406919191949350
ข้าวเหนียวนาปีสั้น73186910702571377098
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 %82868491813779788223
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 25 %64536583647964296486
ข้าวนาปรัง ชั้น 3000000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 14-15%000000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 16-17%000000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 18-19%000000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 24-25%000000
ข้าวเหนียวนาปรัง เมล็ด(ยาว)000000
ข้าวเหนียวนาปรัง (เมล็ดสั้น)000000

หมายเหตุ : ืn/a

ภาคเหนือ

แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่วย : บาท/ตัน


ชนิดข้าว
ภาคเหนือ
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4สัปดาห์ที่ 5เฉลี่ย
ข้าวนาปีชั้น 1000000
ข้าวนาปีชั้น 2000000
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ1062710643106021073510735
ข้าวนาปี 5%000000
ข้าวนาปี 10%000000
ข้าวนาปี 15%000000
ข้าวนาปี 25%000000
ข้าวเหนียวนาปียาว111231122810300980010613
ข้าวเหนียวนาปีสั้น00000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 %74657526752674537493
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 25 %64246391636262886366
ข้าวนาปรัง ชั้น 3000000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 14-15%000000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 16-17%000000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 18-19%000000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 24-25%000000
ข้าวเหนียวนาปรัง เมล็ด(ยาว)000000
ข้าวเหนียวนาปรัง (เมล็ดสั้น)000000

หมายเหตุ : ืn/a

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่วย : บาท/ตัน


ชนิดข้าว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4สัปดาห์ที่ 5เฉลี่ย
ข้าวนาปีชั้น 1000000
ข้าวนาปีชั้น 2000000
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ1214512666129171318912730
ข้าวนาปี 5%000000
ข้าวนาปี 10%000000
ข้าวนาปี 15%000000
ข้าวนาปี 25%000000
ข้าวเหนียวนาปียาว88488569868289168754
ข้าวเหนียวนาปีสั้น73186910702571377098
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 %89209102853183108716
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 25 %00000
ข้าวนาปรัง ชั้น 3000000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 14-15%000000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 16-17%000000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 18-19%000000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 24-25%000000
ข้าวเหนียวนาปรัง เมล็ด(ยาว)000000
ข้าวเหนียวนาปรัง (เมล็ดสั้น)000000

หมายเหตุ : ืn/a

ภาคกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่วย : บาท/ตัน


ชนิดข้าว
ภาคกลาง
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4สัปดาห์ที่ 5เฉลี่ย
ข้าวนาปีชั้น 1000000
ข้าวนาปีชั้น 2000000
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ00000
ข้าวนาปี 5%000000
ข้าวนาปี 10%000000
ข้าวนาปี 15%000000
ข้าวนาปี 25%000000
ข้าวเหนียวนาปียาว00000
ข้าวเหนียวนาปีสั้น00000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 %74357606755174997523
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 25 %65136802661465906630
ข้าวนาปรัง ชั้น 3000000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 14-15%000000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 16-17%000000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 18-19%000000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 24-25%000000
ข้าวเหนียวนาปรัง เมล็ด(ยาว)000000
ข้าวเหนียวนาปรัง (เมล็ดสั้น)000000

หมายเหตุ : ืn/a

ภาคใต้

แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่วย : บาท/ตัน


ชนิดข้าว
ภาคใต้
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4สัปดาห์ที่ 5เฉลี่ย
ข้าวนาปีชั้น 1000000
ข้าวนาปีชั้น 2000000
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ00000
ข้าวนาปี 5%000000
ข้าวนาปี 10%000000
ข้าวนาปี 15%000000
ข้าวนาปี 25%000000
ข้าวเหนียวนาปียาว00000
ข้าวเหนียวนาปีสั้น00000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 %00000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 25 %00000
ข้าวนาปรัง ชั้น 3000000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 14-15%000000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 16-17%000000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 18-19%000000
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 24-25%000000
ข้าวเหนียวนาปรัง เมล็ด(ยาว)000000
ข้าวเหนียวนาปรัง (เมล็ดสั้น)000000

หมายเหตุ : ืn/a