ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลราคาข้าวโลกและข้าวไทย

ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่ - นาเฉลี่ยระดับประเทศ ข้อมูล ณ เดือน : มีนาคม 2561

ข้อมูลย้อนหลัง :

ทั้งประเทศ

แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่วย : บาท/ตัน


ชนิดข้าว
ทั้งประเทศ
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4สัปดาห์ที่ 5เฉลี่ย
ข้าวนาปีชั้น 10.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปีชั้น 20.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ14943.2015114.2115168.2615108.8415196.6315106.23
ข้าวนาปี 5%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปี 10%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปี 15%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปี 25%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเหนียวนาปียาว9800.889720.199570.069468.069283.459568.53
ข้าวเหนียวนาปีสั้น8408.578220.008071.297986.717934.298124.17
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 %7487.007672.637614.987679.117723.637635.47
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 25 %6546.006582.786534.006577.516636.336575.32
ข้าวนาปรัง ชั้น 30.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 14-15%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 16-17%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 18-19%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 24-25%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเหนียวนาปรัง เมล็ด(ยาว)0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเหนียวนาปรัง (เมล็ดสั้น)0.000.000.000.000.000.00

หมายเหตุ : ืn/a

ภาคเหนือ

แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่วย : บาท/ตัน


ชนิดข้าว
ภาคเหนือ
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4สัปดาห์ที่ 5เฉลี่ย
ข้าวนาปีชั้น 10.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปีชั้น 20.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ10974.990.000.000.000.0010974.99
ข้าวนาปี 5%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปี 10%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปี 15%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปี 25%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเหนียวนาปียาว0.000.000.000.009100.009100.00
ข้าวเหนียวนาปีสั้น0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 %7424.167460.807337.457444.567508.597435.11
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 25 %6507.406538.916480.006421.896507.196491.08
ข้าวนาปรัง ชั้น 30.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 14-15%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 16-17%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 18-19%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 24-25%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเหนียวนาปรัง เมล็ด(ยาว)0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเหนียวนาปรัง (เมล็ดสั้น)0.000.000.000.000.000.00

หมายเหตุ : ืn/a

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่วย : บาท/ตัน


ชนิดข้าว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4สัปดาห์ที่ 5เฉลี่ย
ข้าวนาปีชั้น 10.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปีชั้น 20.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ15063.2415114.2115168.2615108.8415196.6315130.24
ข้าวนาปี 5%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปี 10%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปี 15%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปี 25%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเหนียวนาปียาว9800.889720.199570.069468.069439.389599.71
ข้าวเหนียวนาปีสั้น8408.578220.008071.297986.717934.298124.17
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 %8733.008846.478695.168675.158660.118721.98
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 25 %0.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปรัง ชั้น 30.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 14-15%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 16-17%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 18-19%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 24-25%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเหนียวนาปรัง เมล็ด(ยาว)0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเหนียวนาปรัง (เมล็ดสั้น)0.000.000.000.000.000.00

หมายเหตุ : ืn/a

ภาคกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่วย : บาท/ตัน


ชนิดข้าว
ภาคกลาง
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4สัปดาห์ที่ 5เฉลี่ย
ข้าวนาปีชั้น 10.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปีชั้น 20.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ0.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปี 5%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปี 10%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปี 15%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปี 25%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเหนียวนาปียาว0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเหนียวนาปีสั้น0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 %7463.607628.697638.407683.817723.577627.61
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 25 %6466.166617.206576.876698.756736.946619.18
ข้าวนาปรัง ชั้น 30.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 14-15%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 16-17%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 18-19%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 24-25%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเหนียวนาปรัง เมล็ด(ยาว)0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเหนียวนาปรัง (เมล็ดสั้น)0.000.000.000.000.000.00

หมายเหตุ : ืn/a

ภาคใต้

แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่วย : บาท/ตัน


ชนิดข้าว
ภาคใต้
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4สัปดาห์ที่ 5เฉลี่ย
ข้าวนาปีชั้น 10.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปีชั้น 20.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ0.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปี 5%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปี 10%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปี 15%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวนาปี 25%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเหนียวนาปียาว0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเหนียวนาปีสั้น0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 %7512.009998.919998.8810000.0010000.009501.96
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 25 %6602.006461.036394.370.000.006485.80
ข้าวนาปรัง ชั้น 30.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 14-15%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 16-17%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 18-19%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 24-25%0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเหนียวนาปรัง เมล็ด(ยาว)0.000.000.000.000.000.00
ข้าวเหนียวนาปรัง (เมล็ดสั้น)0.000.000.000.000.000.00

หมายเหตุ : ืn/a