ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลราคาข้าวโลกและข้าวไทย

ราคาข้าวถุง ข้อมูล ณ วันที่ : 10 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
หน่วย : บาท


สินค้าราคา (ต่ำสุด-สูงสุด)
1ข้าวหอมมะลิ 100% (ขนาด 5 กก.)179-255
2ข้าวหอมปทุม 100% (ขนาด 5 กก.)145-193
3ข้าวขาว 100% (ขนาด 5 กก.)85-154
4ข้าวเหนียว (ขนาด 1 กก.)35-39

หมายเหตุ : ราคาข้าวถุง