ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลราคาข้าวโลกและข้าวไทย

ราคาข้าวถุง ข้อมูล ณ วันที่ : 1 มิถุนายน 2561

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
หน่วย : บาท


สินค้าราคา (ต่ำสุด-สูงสุด)

หมายเหตุ : ราคาข้าวถุง