ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลราคาข้าวโลกและข้าวไทย

ราคาส่งออกข้าวไทย ข้อมูล ณ วันที่ : 26 ธันวาคม 2561

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : คณะอนุกรรมการรายงานราคาข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย / สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน


ชนิดข้าวราคา
1ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ 59/60 Thai Hom Mali Rice - Premium Quality (60/61)1174
2ข้าวหอมมะลิไทย 100% 59/60 Thai Hom Mali Rice 100% (60/61)1142
3ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ 60/61 Thai Hom Mali Rice - Premium Quality (61/62)1174
4ข้าวหอมมะลิไทย 100% 60/61 Thai Hom Mali Rice 100% (61/62)1127
5ปลายข้าวหอมมะลิ เอวันเลิศพิเศษ THMBR A.1 Extra Super684
6ปลายข้าวหอมมะลิ เอ วัน เลิศ THMBR A. 1 Super463
7ข้าวกล้องหอมมะลิไทย Thai Hom Mali Cargo Rice1063
8ข้าวหอมไทย Thai Jasmine Rice432
9ข้าวสารชนิด 100% ชั้น 1 White Rice 100% Grade A440
10ข้าวสารชนิด 100% ชั้น 2 White Rice 100% Grade B 424
11ข้าวสารชนิด 5% White Rice 5%403
12ข้าวสารชนิด 10% White Rice 10%400
13ข้าวสารชนิด 15% White Rice 15%399
14ข้าวสารชนิด 25% White Rice 25%395
15ปลายข้าว เอ วัน เลิศ พิเศษ WBR A.1 Extra Super393
16ปลายข้าว เอ วัน เลิศ WBR A.1 Super369
17ปลายข้าว เอ วัน พิเศษ WBR A.1 Special366
18ข้าวเหนียวขาว 10% (นาปี) White Glutinous Rice 10% (Major crop)755
19ข้าวเหนียวขาว 10% (นาปรัง) White Glutinous Rice 10% (Second crop)678
20ปลายข้าวเหนียว เอ วัน พิเศษ WGBR A.1 Special600
21ข้าวกล้อง 100% ชั้น 1 Cargo Rice 100% Grade A434
22ข้าวกล้อง 100% ชั้น 2 Cargo Rice 100% Grade B403
23ข้าวกล้อง 5% Cargo Rice 5%384
24ข้าวนึ่งชนิด 100% ชนิดพิเศษ Parboiled Rice 100% Premium Quality412
25ข้าวนึ่งชนิด 100% Parboiled Rice 100%406
26ข้าวนึ่งชนิด 5% Parboiled Rice 5%403
27ข้าวนึ่งชนิด 10% Parboiled Rice 10%400
28ข้าวนึ่งชนิด 15% Parboiled Rice 15%397
29ข้าวนึ่งชนิด 25% Parboiled Rice 25%390
30ปลายข้าวนึ่ง เอ วัน Parboiled Broken Rice A.1334

หมายเหตุ : มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มชนิดข้าวเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานข้าวฉบับใหม่ และเปลี่ยนแปลงปีการผลิต