ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

การขายข้าว G to G

การขายข้าวให้แก่หน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศ (G to G) ข้อมูล ณ วันที่ : 22 พฤษภาคม 57 - 15 ธันวาคม 59

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมการค้าต่างประเทศ
ประเทศปริมาณ (ตัน)มูลค่า (บาท)
การระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล
- การขายให้ BULOG สาธารณรัฐอินโดนีเซีย25,000342,417,806
การระบายข้าวฤดูกาลผลิตใหม่
- การขายให้ COFCO สาธารณรัฐประชาชนจีน1,900,00027,333,085,763
- การขายให้ BULOG สาธารณรัฐอินโดนีเซีย630,0009,365,925,560
- การขายให้ NFA สาธารณรัฐฟิลิปปินส์900,00013,446,592,250
- รวมการขาย G to G3,455,00050,488,021,379

หมายเหตุ : -